Wielos?c? definicji „przedsie?biorcy” w polskim prawie cywilnym. Na gruncie ustawodawstwa z zakresu ekonomii, prawa cywilnego i handlowegowykszta?ci?o sie? wiele definicji legalnych przedsie?biorcy oraz przedsie?biorstwa. Dodatkowezapatrywania na ta? materie? wykszta?ci?a doktryna prawnicza, praktycy, przedsie?biorcy, instytucjemie?dzynarodowe oraz ekonomis?ci. Obecnie jednak poje?cie przedsie?biorcy nie ma jednolitej tres?ci.Wyjas?nienia te sa? cze?sto z soba? pokrewne, krzyz?uja? sie? ba?dz? ponieka?d pokrywaja?. Odnajdziemy jew wielu aktach prawnych, jak np. Kodeks Cywilny, ustawa o swobodzie dzia?alnos?ci gospodarczej,ustawa o cenach, prawo w?asnos?ci przemys?owej oraz prawo upad?os?ciowe.

Z pewnos?cia? brakjednolitos?ci wywo?uje czasem problemy z zakwalifikowaniem danego podmiotu. Odnajduja?c w latach ubieg?ych okres?lenia zwia?zane z przedsie?biorca? natrafimy na poje?ciekupca i kupca rejestrowego (okres mie?dzywojenny). W okresie gospodarki sterowanej dominowa?ookres?lenie „jednostka gospodarcza” wyste?puja?ca zawsze z charakteryzuja?cym ja? przymiotnikiem –jednostka gospodarki uspo?ecznionej ba?dz? jednostka gospodarki nieuspo?ecznionej. W okresietransformacji systemowej pojawi?o sie? poje?cie „podmiotu gospodarczego”, za kto?ry zgodnie zustawa? z dnia 23 grudnia 1988r. uwaz?ana by?a osoba fizyczna, osoba prawna, a takz?e jednostkaorganizacyjna niemaja?ca osobowos?ci prawnej, utworzona zgodnie z przepisami prawa, jez?eli jejprzedmiot dzia?anie obejmowa? prowadzenie dzia?alnos?ci gospodarczej. Poje?cie przedsie?biorcypojawi?o sie? po raz pierwszy w ustawach, kto?re regulowa?y ochrone? obrotu gospodarczego – wustawie z dnia 24 lutego 1990r.

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

o przeciwdzia?aniu praktykom monopolistycznym i ochronieintereso?w konsumento?w (zasta?pionej po?z?niej przez ustawe? z dnia 15 grudnia 2000r. o ochroniekonkurencji i konsumento?w, a naste?pnie ustawa? z dnia 16 lutego 2007r. o tym samym tytule) orazustawe? z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Zawarte w nich okres?leniamia?y jednakz?e zastosowanie wy?a?cznie na uz?ytek tych ustaw i dopiero ustawa? z dnia 20 sierpnia1997r. – Przepisy wprowadzaja?ce ustawe? o Krajowym Rejestrze Sa?dowym, zosta?o wprowadzonedo obowia?zuja?cego porza?dku prawnego poje?cie przedsie?biorcy. Przedsie?biorca jest to termin wyste?puja?cy w ca?ym szeregu, nieraz bardzo istotnych akto?wprawnych, warto jednak wskazac?, z?e obecnie zaro?wno w Konstytucji RP, jak i w Traktacie oFunkcjonowaniu Unii Europejskiej „TFUE” terminy„przedsie?biorca”, jak ro?wniez? „przedsie?biorstwo”nie zosta?y zdefiniowane. I tak, obecnie zgodnie z Kodeksem Cywilnym, a dok?adniej art. 43 przedsie?biorca? jestosoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, o kto?rej mowa w np. 33 1 § 1,prowadza?ca we w?asnym imieniu dzia?alnos?c? gospodarcza? lub zawodowa?. Zgodnie z niniejsza?definicja?, aby zakwalifikowac? dany podmiot jako przedsie?biorce?, nalez?y zastosowac? kryteriumprzedmiotowe oraz podmiotowe.

Zgodnie z kryterium podmiotowym moz?na uznac?, iz? przymiotprzedsie?biorcy przys?uguje kaz?demu podmiotowi stosunko?w cywilnoprawnych. Kluczowym zatemkryterium be?dzie kryterium przedmiotowe okres?laja?ce zakres podmioto?w, kto?re powinny zostac?uznane za przedsie?biorco?w. Warunkiem koniecznym jest prowadzenie przez podmiot we w?asnymimieniu dzia?alnos?ci gospodarczej lub zawodowej. Kodeks cywilny nie definiuje wprost, co nalez?yrozumiec? przez poje?cie dzia?alnos?ci gospodarczej, totez? konieczne jest odwo?anie sie? do art. 2 i 3ustawy o swobodzie dzia?alnos?ci gospodarczej. Kolejna? ustawa? odnosza?ca? sie? do definicji legalnej przedsie?biorcy jest ustawa o ochroniekonkurencji i konsumento?w, jej art. 4 stanowi, iz? Ilekroc? w ustawie jest mowa o przedsie?biorcy –rozumie sie? przez to przedsie?biorce? w rozumieniu przepiso?w ustawy o swobodzie dzia?alnos?cigospodarczej, a takz?e: osobe? fizyczna?, osobe? prawna?, a takz?e jednostke? organizacyjna? niemaja?ca?osobowos?ci prawnej, kto?rej ustawa przyznaje zdolnos?c? prawna?, organizuja?ca? lub s?wiadcza?ca?us?ugi o charakterze uz?ytecznos?ci publicznej, kto?re nie sa? dzia?alnos?cia? gospodarcza? w rozumieniuprzepiso?w o swobodzie dzia?alnos?ci gospodarczej, osobe? fizyczna? wykonuja?ca? zawo?d we w?asnymimieniu i na w?asny rachunek lub prowadza?ca? dzia?alnos?c? w ramach wykonywania takiego zawodu,osobe? fizyczna?, kto?ra posiada kontrole?, w rozumieniu pkt 4, nad co najmniej jednymprzedsie?biorca?, choc?by nie prowadzi?a dzia?alnos?ci gospodarczej w rozumieniu przepiso?w oswobodzie dzia?alnos?ci gospodarczej, jez?eli podejmuje dalsze dzia?ania podlegaja?ce kontrolikoncentracji, o kto?rej mowa w art.

13, zwia?zek przedsie?biorco?w w rozumieniu pkt 2 – na potrzebyprzepiso?w dotycza?cych praktyk ograniczaja?cych konkurencje? oraz praktyk naruszaja?cych zbioroweinteresy konsumento?w. Jako, z?e obecnie obowia?zuja?ca ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie dzia?alnos?cigospodarczej pe?ni role? ustawy ogo?lnej, tzw.

„konstytucji dzia?alnos?ci gospodarczej” to w?as?nie wniej znajduje sie? najpe?niejsza definicja przedsie?biorcy. Ustawa definiuje nie tylko przedsie?biorce?,ale ro?wniez? poje?cie dzia?alnos?ci gospodarczej. Choc? regulacja nie ma charakteru uniwersalnego(co oznacza, z?e nie jest definicja?, kto?ra? moz?na sie? pos?ugiwac? na gruncie innych akto?wnormatywnych), nalez?y podkres?lic?, z?e niejednokrotnie nawia?zuja? do niej inne akty prawne, kto?rezazwyczaj rozszerzaja? zakres poje?cia przedsie?biorcy. Art. 4 ust.

1 ustawy o swobodzie dzia?alnos?ci gospodarczej – przedsie?biorca? w rozumieniuustawy jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebe?da?ca osoba? prawna?,kto?rej odre?bna ustawa przyznaje zdolnos?c? prawna? – wykonuja?ca we w?asnym imieniu dzia?alnos?c?gospodarcza?, a takz?e wspo?lnicy spo??ki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich dzia?alnos?cigospodarczej. Cecha? wyro?z?niaja?ca? przedsie?biorce? spos?ro?d podmioto?w stosunko?w prawnych jestprowadzenie przez niego dzia?alnos?ci gospodarczej. Nie moz?na zatem mo?wic? o przedsie?biorcy woderwaniu od prowadzonej przez niego dzia?alnos?ci. W s?wietle art. 2 ustawy o swobodziedzia?alnos?ci gospodarczej dzia?alnos?cia? gospodarcza? jest zarobkowa dzia?alnos?c? wytwo?rcza,budowlana, handlowa, us?ugowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin zez?o?z?, a takz?e dzia?alnos?c? zawodowa, wykonywana w sposo?b zorganizowany i cia?g?y, z tymzastrzez?eniem, z?e do dzia?alnos?ci gospodarczej: budowlanej, handlowej i us?ugowej, orazdzia?alnos?ci zawodowej polegaja?cej na s?wiadczeniu us?ug stosuje sie? odpowiednio przepisy ustawyz dnia 4 marca 2010 r. o s?wiadczeniu us?ug na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Zaznaczyc?trzeba, z?e wyliczenie rodzajo?w dzia?alnos?ci ma charakter jedynie przyk?adowy, gdyz? w ich obre?biemoz?liwe jest dokonywanie dalszych, wewne?trznych podzia?o?w. Ustawy, w kto?rych ustawodawca zdefiniowa? poje?cie przedsie?biorcy w sposo?b odmienny niz?w ustawie o swobodzie dzia?alnos?ci gospodarczej, to na przyk?ad ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r.o Krajowym Rejestrze Sa?dowym, gdzie za przedsie?biorco?w uwaz?a sie? podmioty, kto?rych dotyczyobowia?zek wpisu do rejestru przedsie?biorco?w, czyli m. in. spo??ki prawa handlowego, spo??kieuropejskie, spo??dzielnie, spo??dzielnie europejskie, przedsie?biorstwa pan?stwowe, instytutybadawcze, przedsie?biorco?w okres?lonych w przepisach o zasadach prowadzenia na terytoriumRzeczypospolitej Polskiej dzia?alnos?ci gospodarczej w zakresie drobnej wytwo?rczos?ci przezzagraniczne osoby prawne i fizyczne („przedsie?biorstwa zagraniczne”), towarzystwa ubezpieczen?wzajemnych, towarzystwa reasekuracji wzajemnej (art.

36). Ro?wniez? ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji ujmujeomawiana? kwestie? odmiennie, w mys?l niej przedsie?biorcami sa? osoby fizyczne, osoby prawne orazjednostki organizacyjne niemaja?ce osobowos?ci prawnej, kto?re prowadza?c, chociaz?by ubocznie,dzia?alnos?c? zarobkowa? lub zawodowa? uczestnicza? w dzia?alnos?ci gospodarczej (art.

2). Podsumowanie Przeprowadzona analiza prowadzi do wniosku, z?e poje?cie przedsie?biorcy, kluczowe zpunktu widzenia zaro?wno publicznego prawa gospodarczego, jak i ca?ego systemu prawnego wodniesieniu do przyje?tego w Konstytucji RP modelu spo?ecznej gospodarki rynkowej, po wielulatach obowia?zywania ustawy o swobodzie dzia?alnos?ci gospodarczej, nadal budzi wa?tpliwos?ci.Przedmiotem nies?abna?cego zainteresowania doktryny sa? przyk?adowo kwestie zwia?zane ztrwa?os?cia? lub sezonowos?cia? prowadzonej dzia?alnos?ci gospodarczej, jak ro?wniez? zagadnieniarozgraniczenia dzia?alnos?ci gospodarczej od dzia?alnos?ci o charakterze uz?ytecznos?ci publicznej. Nalez?y podkres?lic?, z?e ustawodawca w projektowanej regulacji Prawa przedsie?biorco?w nierozwia?zuje powyz?ej opisanych dylemato?w. W proponowanym brzmieniu art. 3 Prawa przedsie?biorco?w wskazuje sie?, iz? dzia?alnos?cia? gospodarcza? jest zorganizowana dzia?alnos?c?zarobkowa, wykonywana samodzielnie i w sposo?b cia?g?y. Jakkolwiek pozytywnie nalez?y ocenic?dzia?ania ustawodawcy zmierzaja?ce do uproszczenia przepiso?w prawnych, to zamiar usunie?cia zdefinicji dzia?alnos?ci gospodarczej przyk?adowych rodzajo?w dzia?alnos?ci budzi wa?tpliwos?ci.