Thay m?t kính Xiaomi Mi4 PrimeD?ch v? thay m?i m?t kính Xiaomi Mi4 Prime Chính hãng, giá r? t?i Ha N?i hi?n nay ?ang là d?ch v? ???c r?t nhi?u ng??i dùng quan tâm b?i s? c? h? h?ng m?t kính Xiaomi Mi4 Prime ?ang x?y ra r?t nhi?u trong quá trình s? d?ng thi?t b?. ??n v?i trung tâm Maxmobile, chúng tôi luôn ?áp ?ng ???c m?i yêu c?u c?ng nh? gi?i quy?t ???c t?t c? s? c? h? h?ng m?t kính Xiaomi Mi4 Prime nhanh chóng, ??m b?o ch?t l??ng t?t nh?t nh? vào h? th?ng thi?t b? công ngh? ép kính tiên ti?n cùng ??i ng? k? thu?t viên có tay ngh? cao. Ch?c ch?n quý khách hàng s? hài lòng khi ??n v?i trung tâm.

Khi nào c?n s?a m?t kính Xiaomi Mi4 PrimeThông th??ng s? di?n ra 3 kh? n?ng mà Smartphone c?a khách hàng g?p ph?i khi b? r?i v? ho?c va ??p m?nh nh? sauTH1:  ?i?n tho?i Xiaomi Mi4 Prime b? r?i v? m?t kính nh?ng màn hình và màn c?m ?ng v?n có th? s? d?ng bình th??ng. khách hàng ch? c?n thay th? m?t kính là có th? s? d?ng bình th??ngTH2: M?t kính b? v? v?n, c?m ?ng s? d?ng không ?n ??nh, có nh?ng ?i?m ch?t c?m ?ng phía trên màn hình, hình ?nh c?a màn hình v?n s?c nét, màu s?c ??p không có tín hi?u c?a h? h?ng. D?ch v? lúc này c?a b?n là ph?i thay m?t kính c?m ?ngTH 3: Smartphone b? r?i v?, màn hình m?t kính c?m ?ng ??u b? h?ng, g?p ph?i v?n ?? này, m?i ng??i vui lòng s? d?ng d?ch v? thay c?m ?ngQuy trình thay m?t kínhB??c 1: ??i ng? nhân viên check máy cùng khách hàng.B??c 2: Nhân viên báo giá, th?ng nh?t d?ch v? v?i quý khách. Các k? thu?t check l?i tr??c khi ti?p nh?n máy & check ki?m tra linh ki?n.

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

B??c 3: phòng k? thu?t, kh?c ph?c trong kho?ng th?i gian 30 ??n 45 phút. (??m b?o quy trình, m?t s? máy có th? lâu h?n do m?t kính b? v? n?ng và khó bóc màn hình, nhân viên k? thu?t s? báo l?i n?u có thay ??i ?? quý khách ch? ??ng s?p x?p công vi?c)B??c 4: check m?t kính, màn hình c?m ?ng dán tem b?o hành cho ?i?n tho?i.B??c 5: Nhân viên test máy cùng quý khách, ghi gi?y b?o hành5.

Cam k?t thay m?t kính Xiaomi Mi4 Prime ? Maxmobile? D?ch v? chuyên nghi?p, thay l?y li?n, b?o hành lâu dài.? linh ki?n chính hãng, m?i 100%,xu?t x? rõ ràng.? Tuy?t ??i không s? d?ng hàng gi?, nhái, fake, c?, kém ch?t l??ng.? Không phát sinh thêm l?i trong lúc thay m?i m?t kính.? Giá thay th? m?t kính Xiaomi Mi4 Prime t?t nh?t th? tr??ng.? Nhi?u chính sách khuy?n mãi c?c h?p d?n cho quý kháchVì sao nên thay t?i Maxmobilecác b?n không lo v? m?c chi phí d?ch v? s?a ?i?n tho?i Xiaomi Mi4 Prime c?a chúng tôi t?t nh?t trên th? tr??ng hi?n t?i.Th?i gian s?a m?t kính Xiaomi Mi4 Prime nhanh chóng nh?t ch? 30- 45Th??ng xuyên có nhi?u ch??ng trình khuy?n mãi h?p d?n.Th?c hi?n ??n bù 1 ??i 1 n?u có b?t k? s? c? nào.Maxmobile ho?t ??ng lâu n?m, có r?t nhi?u kinh nghi?m trong l?nh v?c s?a ch?aLinh ki?n ?? s?a m?t kính Xiaomi Mi4 Prime là hàng chính hãng, có ngu?n g?c rõ ràng.Thi?t b? hi?n ??i công ngh? thay kính m?i nh?tNhân viên trình ?? cao, có trách nhi?m v?i công vi?cNhân viên t? v?n nhi?t tình, chu ?áo v?i các b?n.