Taak 5Retrospectief,prospectief en patiëntcontrole onderzoek toepassen op de taak.InformatieCohortonderzoekEen prospectiefcohortonderzoek is een  onderzoek, waarbij personen met bepaalde eigenschappengedurende een bepaalde periode worden gevolgd en na verloop van tijd onderlingworden vergeleken op eigenschappen, blootstellingen en ontwikkeldeziektebeelden.Een retrospectiefcohortonderzoek is een onderzoek waarbij men terugkijkt in de tijd. Jeredeneert dan wel nog van oorzaak naar gevolg.

Maar de oorzaak wordt bestudeerdin het verleden.Voordelen·        De relevante kenmerken worden opindividueel niveau gemeten.·        De ziektestatus kan in veel gevallenblind worden gemeten zodat eventuele meetfouten niet gerelateerd zijn aan deexpositiestatus.·        De volgorde waarin de waarnemingenplaatsvinden, valt samen met de natuurlijke loop van de gebeurtenissen.·        De expositievariabelen worden gemeten opeen moment dat de relevante gezondheidsuitkomst nog niet aanwezig is.Nadelen·        Bij een cohortonderzoekis confounding een grote bedreiging·        Cohortonderzoek kan meestal pas wordenopgezet zodra uit eerder onderzoek voldoende aanwijzingen zijn gekomen overrelevante determinanten.ToepassingBeiden soortencohortonderzoek zouden kunnen worden uitgevoerd. Omdat het bij cohort onderzoekgaat omdat hierbij verschillen in determinantstatus aan het begin van deobservatieperiode worden vergeleken om te zien of deze verschillen na verloopvan tijd gepaard gaan met verschillen in het optreden van de uitkomst.

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

Onderzoeksontwerp:Longitudinaal: metingen van BMI op jonge leeftijd en metingen van BMI opvolwassen leeftijd  Populatie/steekproef kiezen:- Prospectief: eengroep kinderen tussen de 7 en 13 jaar oud. Van al deze kinderen meet je delengte en het gewicht op (om zo het BMI te berekenen). Hierbij is er geencontrolegroep. – Retrospectief: eengroep volwassenen van wiens BMI  tussende 7 en 13 jaar te hoog lag. Bij deze mensen wordt gekeken of ze coronairehartziekten hebben ontwikkeld.Geschiktemeting/observaties kiezen:- Prospectief:  het cohort wordt gedurende de follow-upgevolgd, vervolgens wordt er gekeken wie coronaire hartziekten ontwikkeld. – Retrospectief:  in de registers kijken wie allemaalovergewicht hadden en coronaire hartziekten hebben ontwikkeld.Onderzoekuitvoeren:-Prospectief: kinderenvolgen tot een leeftijd waarbij ze een kans hebben om coronaire hartziekten tekrijgen.

 Patiënt-controleonderzoekIn eenpatiënt-controleonderzoek is het uitgangspunt van het onderzoek deuitkomstmaat, de ziekte of de aandoening. Op basis van deze uitkomstmaat worden2 groepen gecreëerd: de patiënten die positief scoren op de uitkomstmaat, diedus ‘ziek’ zijn, en een daaraan zoveel mogelijk gelijke controlegroep die deaandoening niet heeft. Bij deze 2 groepen wordt door middel van retrospectiefonderzoek vastgesteld of 1 of meerdere risicofactoren voorafgaande aan hetoptreden van de ziekte aanwezig waren.Voordelen·        Snelle en efficiënte uitvoering·        Mogelijkheid zeldzame ziektes tebestuderen·        Afwezigheid ethische bezwarenNadelen·        De expositiemeting inpatiënt-controleonderzoek heeft betrekking op enig tijdstip in het verleden.Doorgaans kan men niet terugvallen op geregistreerde expositiegegevens en ismen aangewezen op navraagmethoden.

Er wordt dus een beroep gedaan op hetgeheugen van de respondenten.·        Het rekruteren van de patiënten met debewuste aandoening. De patiënten die men op een ziekenhuisafdeling aantreft,vormen meestal een selectie uit het totale aantal personen met de ziekte.ToepassingOnderzoeksontwerp:patiënt-controleonderzoek Populatie/steekproef kiezen: mensen met coronaire hartziektenGeschiktemeting/observaties kiezen: Als mogelijk teruggaan in registeren zien of deze mensen overgewicht hadden tussen 7 en 13 jaar. Anders navragenof zij overgewicht hadden. Onderzoekuitvoeren: Gegevens uit observatie vergelijken met kinderen die geenovergewicht hadden op jonge leeftijd. Eigenkeuze:Prospectiefcohortonderzoek: hiermee kan het beste een verband worden aangetoond tussenovergewicht op jonge leeftijd en coronaire hartziekten.

Omdat coronairehartziekten niet zeldzaam zijn er bij een redelijk grote cohort genoeg mensenzijn die dit ontwikkelen is een patient-controleonderzoek niet nodig.     Taak 6Soorten:Crossover-designHet cross-over designis een gerandomiseerd experiment waarbij men na verloop van tijd vanbehandeling wisselt. Dat wil zeggen dat patiënten die aanvankelijk behandelingA krijgen, later behandeling B krijgen en ook omgekeerd. Dit design wordt pas toegepast nadat de eerstebehandeling volledig uitgewerkt is bij aanvang van de tweedebehandelingsperiode.FactorieeldesignHet factorieel designis een variant waarbij men het effect van twee of meer experimenteleinterventies tegelijk bestudeert.  Ingeval van twee behandelingscondities kan men de onderzoekspopulatierandomiseren over vier groepen: alleen A, alleen B, zowel A als B, geen vanbeide. Zo kunnen niet alleen de afzonderlijke effecten gemeten worden maar ookde effecten van beiden interventies. Extrainformatie RCTHet experimentele modeldient als denkmodel bij de opzet van oorzaakgevolg onderzoek.

RCT’s kunnenzowel bij zieke onderzoekspersonen, ter evaluatie van de effectiviteit vantherapeutische maatregelen, als bij gezonde onderzoekspersonen, ter evaluatievan de effectiviteit van preventieve maatregelen, worden uitgevoerd.Voordelen·        Niet gevoelig voor bias.·        Grote bewijskracht voor causale relaties·        Hoge interne validiteitNadelen·        Vaak lastige organisatie·        Vaak hoge kosten·        Vaak etische bezwaren aan experimenten. EtischebezwarenHet is ethisch gezienniet toelaatbaar om mensen willens en wetens bloot te stellen aan factorenwaarvan men vermoedt dat ze het ontstaan van een aandoening in de hand werken,dan wel het beloop ervan nadelig zullen beïnvloeden.Een RCT mag nietplaatsvinden tenzij hij aan de volgende 3 aspecten voldoet:·        De toestemming van de proefpersoon opbasis van begrijpelijke informatie. ·        De wetenschappelijke deugdelijkheid enhet wetenschappelijke belang van de te beantwoorden vraagstelling. ·        Een nauwkeurig omschrevenmedisch-ethische toetsingsprocedure die waarborgt dat de bovengenoemde aspectendoor een deskundig college van bestuur zorgvuldig worden overwogen.

Toepassingop taakOnderzoeksontwerp:RCTPopulatie/steekproefkiezen:  mensen metschouderklachten eventueel te werven bij een huisarts fysiotherapeut .Geschiktemeting/observatie kiezen: het meten van schouderklachten ende kenmerken van deze klachten. Onderzoekuitvoeren: populatie randomiseren en opsplitsen in3 groepen. Een groep die een normale massage krijgt, een groep die detensegrity massage krijgt en tot slot een groep die geen massage krijgt.