Taak 5

Retrospectief,
prospectief en patiëntcontrole onderzoek toepassen op de taak.

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

Informatie

Cohortonderzoek

Een prospectief
cohortonderzoek is een  onderzoek, waarbij personen met bepaalde eigenschappen
gedurende een bepaalde periode worden gevolgd en na verloop van tijd onderling
worden vergeleken op eigenschappen, blootstellingen en ontwikkelde
ziektebeelden.

Een retrospectief
cohortonderzoek is een onderzoek waarbij men terugkijkt in de tijd. Je
redeneert dan wel nog van oorzaak naar gevolg. Maar de oorzaak wordt bestudeerd
in het verleden.

Voordelen

·        
De relevante kenmerken worden op
individueel niveau gemeten.

·        
De ziektestatus kan in veel gevallen
blind worden gemeten zodat eventuele meetfouten niet gerelateerd zijn aan de
expositiestatus.

·        
De volgorde waarin de waarnemingen
plaatsvinden, valt samen met de natuurlijke loop van de gebeurtenissen.

·        
De expositievariabelen worden gemeten op
een moment dat de relevante gezondheidsuitkomst nog niet aanwezig is.

Nadelen

·        
Bij een cohortonderzoek
is confounding een grote bedreiging

·        
Cohortonderzoek kan meestal pas worden
opgezet zodra uit eerder onderzoek voldoende aanwijzingen zijn gekomen over
relevante determinanten.

Toepassing

Beiden soorten
cohortonderzoek zouden kunnen worden uitgevoerd. Omdat het bij cohort onderzoek
gaat omdat hierbij verschillen in determinantstatus aan het begin van de
observatieperiode worden vergeleken om te zien of deze verschillen na verloop
van tijd gepaard gaan met verschillen in het optreden van de uitkomst.

Onderzoeksontwerp:
Longitudinaal: metingen van BMI op jonge leeftijd en metingen van BMI op
volwassen leeftijd 

Populatie/
steekproef kiezen:

– Prospectief: een
groep kinderen tussen de 7 en 13 jaar oud. Van al deze kinderen meet je de
lengte en het gewicht op (om zo het BMI te berekenen). Hierbij is er geen
controlegroep.

– Retrospectief: een
groep volwassenen van wiens BMI  tussen
de 7 en 13 jaar te hoog lag. Bij deze mensen wordt gekeken of ze coronaire
hartziekten hebben ontwikkeld.

Geschikte
meting/observaties kiezen:

– Prospectief:  het cohort wordt gedurende de follow-up
gevolgd, vervolgens wordt er gekeken wie coronaire hartziekten ontwikkeld.

 – Retrospectief:  in de registers kijken wie allemaal
overgewicht hadden en coronaire hartziekten hebben ontwikkeld.

Onderzoek
uitvoeren:

-Prospectief: kinderen
volgen tot een leeftijd waarbij ze een kans hebben om coronaire hartziekten te
krijgen.

 

Patiënt-controleonderzoek

In een
patiënt-controleonderzoek is het uitgangspunt van het onderzoek de
uitkomstmaat, de ziekte of de aandoening. Op basis van deze uitkomstmaat worden
2 groepen gecreëerd: de patiënten die positief scoren op de uitkomstmaat, die
dus ‘ziek’ zijn, en een daaraan zoveel mogelijk gelijke controlegroep die de
aandoening niet heeft. Bij deze 2 groepen wordt door middel van retrospectief
onderzoek vastgesteld of 1 of meerdere risicofactoren voorafgaande aan het
optreden van de ziekte aanwezig waren.

Voordelen

·        
Snelle en efficiënte uitvoering

·        
Mogelijkheid zeldzame ziektes te
bestuderen

·        
Afwezigheid ethische bezwaren

Nadelen

·        
De expositiemeting in
patiënt-controleonderzoek heeft betrekking op enig tijdstip in het verleden.
Doorgaans kan men niet terugvallen op geregistreerde expositiegegevens en is
men aangewezen op navraagmethoden. Er wordt dus een beroep gedaan op het
geheugen van de respondenten.

·        
Het rekruteren van de patiënten met de
bewuste aandoening. De patiënten die men op een ziekenhuisafdeling aantreft,
vormen meestal een selectie uit het totale aantal personen met de ziekte.

Toepassing

Onderzoeksontwerp:
patiënt-controleonderzoek

Populatie/
steekproef kiezen: mensen met coronaire hartziekten

Geschikte
meting/observaties kiezen: Als mogelijk teruggaan in register
en zien of deze mensen overgewicht hadden tussen 7 en 13 jaar. Anders navragen
of zij overgewicht hadden.

 Onderzoek
uitvoeren: Gegevens uit observatie vergelijken met kinderen die geen
overgewicht hadden op jonge leeftijd.

 

Eigen
keuze:

Prospectief
cohortonderzoek: hiermee kan het beste een verband worden aangetoond tussen
overgewicht op jonge leeftijd en coronaire hartziekten. Omdat coronaire
hartziekten niet zeldzaam zijn er bij een redelijk grote cohort genoeg mensen
zijn die dit ontwikkelen is een patient-controleonderzoek niet nodig.

 

 

 

 

 

Taak 6

Soorten:

Crossover-design

Het cross-over design
is een gerandomiseerd experiment waarbij men na verloop van tijd van
behandeling wisselt. Dat wil zeggen dat patiënten die aanvankelijk behandeling
A krijgen, later behandeling B krijgen en ook omgekeerd.

 Dit design wordt pas toegepast nadat de eerste
behandeling volledig uitgewerkt is bij aanvang van de tweede
behandelingsperiode.

Factorieel
design

Het factorieel design
is een variant waarbij men het effect van twee of meer experimentele
interventies tegelijk bestudeert.  In
geval van twee behandelingscondities kan men de onderzoekspopulatie
randomiseren over vier groepen: alleen A, alleen B, zowel A als B, geen van
beide. Zo kunnen niet alleen de afzonderlijke effecten gemeten worden maar ook
de effecten van beiden interventies.

 

Extra
informatie RCT

Het experimentele model
dient als denkmodel bij de opzet van oorzaakgevolg onderzoek. RCT’s kunnen
zowel bij zieke onderzoekspersonen, ter evaluatie van de effectiviteit van
therapeutische maatregelen, als bij gezonde onderzoekspersonen, ter evaluatie
van de effectiviteit van preventieve maatregelen, worden uitgevoerd.

Voordelen

·        
Niet gevoelig voor bias.

·        
Grote bewijskracht voor causale relaties

·        
Hoge interne validiteit

Nadelen

·        
Vaak lastige organisatie

·        
Vaak hoge kosten

·        
Vaak etische bezwaren aan experimenten.

 

Etische
bezwaren

Het is ethisch gezien
niet toelaatbaar om mensen willens en wetens bloot te stellen aan factoren
waarvan men vermoedt dat ze het ontstaan van een aandoening in de hand werken,
dan wel het beloop ervan nadelig zullen beïnvloeden.

Een RCT mag niet
plaatsvinden tenzij hij aan de volgende 3 aspecten voldoet:

·        
De toestemming van de proefpersoon op
basis van begrijpelijke informatie.

·        
De wetenschappelijke deugdelijkheid en
het wetenschappelijke belang van de te beantwoorden vraagstelling.

·        
Een nauwkeurig omschreven
medisch-ethische toetsingsprocedure die waarborgt dat de bovengenoemde aspecten
door een deskundig college van bestuur zorgvuldig worden overwogen.

Toepassing
op taak

Onderzoeksontwerp:
RCT

Populatie/steekproef
kiezen:  mensen met
schouderklachten eventueel te werven bij een huisarts fysiotherapeut .

Geschikte
meting/observatie kiezen: het meten van schouderklachten en
de kenmerken van deze klachten.

Onderzoek
uitvoeren: populatie randomiseren en opsplitsen in
3 groepen. Een groep die een normale massage krijgt, een groep die de
tensegrity massage krijgt en tot slot een groep die geen massage krijgt.