1.    
Først kan vi se på årsaken til
Versailles-traktaten ble opprettet, som igjen gjør at historikere mener at
Versailles-traktaten var den direkte årsaken til 2.verdenkrig, mens andre ikke
mener det. Det finnes flere bakenforliggende årsaker til første verdenskrig og
en utløsende årsak. Vi skal nærmere forklare kort årsaken til første
verdenskrig og det som gjorde at Versailles-traktaten ble avtalt.

 

 

De bakenforliggende årsakene til første
verdenskrig er som følgende:

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

–      
Imperialisme

Imperialisme er en
ideologi som handler om å ta over makt utover sin egen landegrense.  Imperialisme er en
ideologi som handler om å prøve å ta over makt både politisk og økonomisk
gjennom andre grenser. Ideen for dette var at krigen skulle føre til et sluttresultat
av kamp om kolonier spesielt og varer og ressurser til markedet. Det er selv om
ikke så lett å se en sammenheng mellom imperialismen og årsaken til første
verdenskrig. Men imperialisme var viktig som et mellomledd, for det første
førte den til konsekvenser for land der de ble ustø og det ble dårligere
samarbeid. For det andre førte ideologien imperialisme til nasjonalisme. Kriger
ble oftest løst med våpen fordi imperialisme spesielt var fiendtlig og
voldelig.

 

–      
Alliansebygging og diplomati mellom Tyskland og Russland

Bismarck var statslederen for Tyskland fra omtrent 1860-tallet til
1890-tallet. Han var med i krigen mellom Frankrike og Preussen hvor sør-statene
og nord-statene i Tyskland var innblandet. Franskmennene tapte, og det ble en
stor frustrasjon. For å holde de franske passive ønsket Bismarck å alliere seg
med Østerrike-Ungarn og en hemmelig allianse med Russland. Alliansesystemet ble
altså slikt under første verdenskrig:

 

Trippelententen:

 Storbritannia, Frankrike og
Russland (Russland trakk seg ut av krigen etter at kommunistene tok over makten
etter revolusjonen).

Trippelalliansen:

Østerrike-Ungarn, Tyskland, Det osmanske riket og Italia (Italia byttet
side i 1915 til å være nøytral). (Det osmanske riket byttet også plass med
Italia)

 

–      
Militarismen som ideologi 

 

Det vokste fram en
sentral ideologi om at man skulle være sterk militær opprustet. Dette førte til
industrialisering og produksjon av våpen. Det ble åpnet rom for flere jobber
innenfor industri og våpenproduksjon. Marinen og skip ble det satset stort på.

Så man kan si at
flåtekappløpet var en av bakenforliggende årsakene til første verdenskrig. Men
på den ene siden ble ikke krigsflåten spilt i noen stor rolle likevel i første
verdenskrig. På annen side var de tyske ubåtene som gjorde en stor del skader
mot Storbritannia. 

 

–      
Nasjonalisme på Balkan

Nasjonalisme
handler om den tilhørigheten man har til et land gjennom identitet og
bakgrunnshistorie. Det osmanske riket truet Østerrike-
Ungarn med å gi et fremmende selvstyre til panslavismen som var slaver fra Øst
og Mellom Europa. Panslavisme var arbeid for å samle slaviske folk.

Balkanforbundet angrep derfor det osmanske riket og fjernet det osmanske riket
ut fra Balkan.

 

 

 

 

–       Utløsende årsaken var skuddene i
Sarajevo

I 1914 var Franz Ferdinand og konen Sophie på et besøk i Sarajevo. Unge
bosnere som var i samarbeid med “Den sorte hånd” hadde planlagt et
angrep. Princip som var en ung student, drepte erkehertugen Franz Ferdinand og
erkehertuginnen Sophie i Sarajevo. Skuddene i Sarajevo førte til en politisk
krise i Europa som var den utløsende årsaken til første verdenskrig. Serberne
ønsket at de slaviske skulle søke selvstendighet. Dette likte ikke
Østerrike-Ungarn og gjennom blankofullmakten fikk de støtte av Tyskland. Man
kan dermed si at gjennom første verdenskrig førte dette til Versailles-traktaten,
som igjen førte til en indirekte årsak til 2. Verdenskrig.

 

 

 

Så kan vi forklare hva Versailles-traktaten var
og når den ble avtalt. Versailles-traktaten var en fredsavtale som skulle bli
avtalt i 1919. Selv om Tyskland tapte kampen hevdet denne avtalen at Tyskland
stod for årsaken til første verdenskrig og at de måtte betale for skadene de
hadde gjort. Tyskerne mente at dette var urettferdig, og flere folk ble
hissige. I avtalen ble det blant annet bestemt at Tyskland måtte erstatte alle
skadene de hadde gjort, landene i Øst-Europa skulle bli mer demokratisert og
Tyskland måtte minimere sitt militær og våpen.

 

Noen historikere mener at Versailles-traktaten
er den direkte årsaken til 2.verdenskrig fordi kravene og vilkårene ikke var
rettferdig nok for Tyskland, og dette førte til hissige tyskere. Tyskland var
revansjelysten, og ville reise seg igjen. Men historikere snakker nesten lenger
ikke om hvem sin skyld det var. På den ene siden mener oen historikere sier det
er Østerrike Ungarn og Tyskland som står for skylden av første verdenskrig, på
den andre siden er det viktig å fram at flere tyskere ikke ønsket krig.

 

 

Andre historikere mener at det ikke er noen
direkte følge av at Versailles-traktaten førte til 2.verdenskrig, selv om noen
historikere mener dette. De mener derimot at det er en indirekte følge av at Versailles-traktaten
gjorde at nazismen framvekst kom fram gjennom kravene til fredsavtalen og parlamentaliseringen.

Men
kan vi si at Versailles-traktaten var fredsavtalen som ga krig?

Det var ingen direkte følge av de
strenge kravene i Versailles- traktaten som gjør det at blir til en årsak til
2. verdenskrig. Men Versailles traktaten gjorde veien til makt enklere for
nazistene og Hitler.  

 

 

 

 

 

 

 

 

2.    
Vi skal nå først se nærmere på hva
krakket på New York-børsen var i 1929, og deretter hvilke konsekvenser det
førte til, både for USA og for Europa.

Krakket på New York-børsen var en
katastrofe for hele verden. Aksjemarkedene sank i pris, og folk klarte ikke å
betale lånene sine til bankene når de krevde det. Dermed resulterte det i at
flere mennesker solgte sine aksjer, og når etterspørselen blir lav, synker
prisen på aksjene. Dette resulterte krakket på New York-børsen. Det var også
overproduksjon i jordbruket på grunn av konkurranse fra flere land, og dermed
resulterte i at prisene falt enormt. Aksjeprisene var allerede høye, og kunne
derfor ikke stige mer. Plutselig ville alle selge aksjene sine.

 

 

 

 

 

S

–      
Når det gjelder de sosialistiske
forholdene ble det stor arbeidsledighet disse årene. Land som Japan fikk ikke
solgt sine varer som bomull for eksempel, og det åpnet for idelogien om
militære krefter som kunne ta over makt gjennom våpen.

P

–      
Politiske forholdet var at mange ble
veldig opptatt av fascisme og nazisme og de tenkte på en leder som kunne føre
de ut av krisen. New Deal ble også opprettet for å stabilisere USA. Det ble
blant annet innført rett til å kunne ha arbeidsledighetstrygd fra staten. Dette
var veldig positiv for innbyggerne i USA.  

Ø

–      
De økonomiske forholdene var svært
dårlige. En rekke europeiske land var definitivt avhengig av lån spesielt fra
USA, særlig landet Tyskland, og det alt det økonomiske ble svekket.

K

–       Kulturelle forholde var for eksempel at U-land ikke fikk solgt sine
varer. Kaffeprisene blant annet sank kraftig, spesielt i landet Brasil.  Produksjonen økte, og prisene falt.

 T 

–       Teknologiske forholdet var at land innførte vernetoll(proteksjonismen).

Da New Deal politikken kom åpnet det veier for å bygging av veier og bygninger
og industri. New Deal poltikken kom da Roosevelt ble president for USA.

 

Vi kan dermed se at det var ingen
direkte følge av de strenge kravene i Versailles- traktaten som gjør det at
blir til en årsak til 2. verdenskrig. Men Versailles traktaten gjorde veien til
makt enklere for nazistene og Hitler, og som åpnet veien for 2.verdenskrig.