1.    Først kan vi se på årsaken tilVersailles-traktaten ble opprettet, som igjen gjør at historikere mener atVersailles-traktaten var den direkte årsaken til 2.verdenkrig, mens andre ikkemener det. Det finnes flere bakenforliggende årsaker til første verdenskrig ogen utløsende årsak.

Vi skal nærmere forklare kort årsaken til førsteverdenskrig og det som gjorde at Versailles-traktaten ble avtalt.   De bakenforliggende årsakene til førsteverdenskrig er som følgende: –      ImperialismeImperialisme er enideologi som handler om å ta over makt utover sin egen landegrense.  Imperialisme er enideologi som handler om å prøve å ta over makt både politisk og økonomiskgjennom andre grenser. Ideen for dette var at krigen skulle føre til et sluttresultatav kamp om kolonier spesielt og varer og ressurser til markedet.

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

Det er selv omikke så lett å se en sammenheng mellom imperialismen og årsaken til førsteverdenskrig. Men imperialisme var viktig som et mellomledd, for det førsteførte den til konsekvenser for land der de ble ustø og det ble dårligeresamarbeid. For det andre førte ideologien imperialisme til nasjonalisme.

Krigerble oftest løst med våpen fordi imperialisme spesielt var fiendtlig ogvoldelig.  –      Alliansebygging og diplomati mellom Tyskland og RusslandBismarck var statslederen for Tyskland fra omtrent 1860-tallet til1890-tallet. Han var med i krigen mellom Frankrike og Preussen hvor sør-stateneog nord-statene i Tyskland var innblandet.

Franskmennene tapte, og det ble enstor frustrasjon. For å holde de franske passive ønsket Bismarck å alliere segmed Østerrike-Ungarn og en hemmelig allianse med Russland. Alliansesystemet blealtså slikt under første verdenskrig:  Trippelententen: Storbritannia, Frankrike ogRussland (Russland trakk seg ut av krigen etter at kommunistene tok over maktenetter revolusjonen). Trippelalliansen: Østerrike-Ungarn, Tyskland, Det osmanske riket og Italia (Italia byttetside i 1915 til å være nøytral).

(Det osmanske riket byttet også plass medItalia) –      Militarismen som ideologi   Det vokste fram ensentral ideologi om at man skulle være sterk militær opprustet. Dette førte tilindustrialisering og produksjon av våpen. Det ble åpnet rom for flere jobberinnenfor industri og våpenproduksjon.

Marinen og skip ble det satset stort på.Så man kan si atflåtekappløpet var en av bakenforliggende årsakene til første verdenskrig. Menpå den ene siden ble ikke krigsflåten spilt i noen stor rolle likevel i førsteverdenskrig. På annen side var de tyske ubåtene som gjorde en stor del skadermot Storbritannia.   –      Nasjonalisme på BalkanNasjonalismehandler om den tilhørigheten man har til et land gjennom identitet ogbakgrunnshistorie. Det osmanske riket truet Østerrike-Ungarn med å gi et fremmende selvstyre til panslavismen som var slaver fra Østog Mellom Europa.

Panslavisme var arbeid for å samle slaviske folk.Balkanforbundet angrep derfor det osmanske riket og fjernet det osmanske riketut fra Balkan.     –       Utløsende årsaken var skuddene iSarajevoI 1914 var Franz Ferdinand og konen Sophie på et besøk i Sarajevo.

Ungebosnere som var i samarbeid med “Den sorte hånd” hadde planlagt etangrep. Princip som var en ung student, drepte erkehertugen Franz Ferdinand ogerkehertuginnen Sophie i Sarajevo. Skuddene i Sarajevo førte til en politiskkrise i Europa som var den utløsende årsaken til første verdenskrig.

Serberneønsket at de slaviske skulle søke selvstendighet. Dette likte ikkeØsterrike-Ungarn og gjennom blankofullmakten fikk de støtte av Tyskland. Mankan dermed si at gjennom første verdenskrig førte dette til Versailles-traktaten,som igjen førte til en indirekte årsak til 2. Verdenskrig.    Så kan vi forklare hva Versailles-traktaten varog når den ble avtalt. Versailles-traktaten var en fredsavtale som skulle bliavtalt i 1919.

Selv om Tyskland tapte kampen hevdet denne avtalen at Tysklandstod for årsaken til første verdenskrig og at de måtte betale for skadene dehadde gjort. Tyskerne mente at dette var urettferdig, og flere folk blehissige. I avtalen ble det blant annet bestemt at Tyskland måtte erstatte alleskadene de hadde gjort, landene i Øst-Europa skulle bli mer demokratisert ogTyskland måtte minimere sitt militær og våpen.  Noen historikere mener at Versailles-traktatener den direkte årsaken til 2.verdenskrig fordi kravene og vilkårene ikke varrettferdig nok for Tyskland, og dette førte til hissige tyskere. Tyskland varrevansjelysten, og ville reise seg igjen. Men historikere snakker nesten lengerikke om hvem sin skyld det var. På den ene siden mener oen historikere sier deter Østerrike Ungarn og Tyskland som står for skylden av første verdenskrig, påden andre siden er det viktig å fram at flere tyskere ikke ønsket krig.

  Andre historikere mener at det ikke er noendirekte følge av at Versailles-traktaten førte til 2.verdenskrig, selv om noenhistorikere mener dette. De mener derimot at det er en indirekte følge av at Versailles-traktatengjorde at nazismen framvekst kom fram gjennom kravene til fredsavtalen og parlamentaliseringen.

Menkan vi si at Versailles-traktaten var fredsavtalen som ga krig? Det var ingen direkte følge av destrenge kravene i Versailles- traktaten som gjør det at blir til en årsak til2. verdenskrig. Men Versailles traktaten gjorde veien til makt enklere fornazistene og Hitler.          2.    Vi skal nå først se nærmere på hvakrakket på New York-børsen var i 1929, og deretter hvilke konsekvenser detførte til, både for USA og for Europa. Krakket på New York-børsen var enkatastrofe for hele verden.

Aksjemarkedene sank i pris, og folk klarte ikke åbetale lånene sine til bankene når de krevde det. Dermed resulterte det i atflere mennesker solgte sine aksjer, og når etterspørselen blir lav, synkerprisen på aksjene. Dette resulterte krakket på New York-børsen. Det var ogsåoverproduksjon i jordbruket på grunn av konkurranse fra flere land, og dermedresulterte i at prisene falt enormt.

Aksjeprisene var allerede høye, og kunnederfor ikke stige mer. Plutselig ville alle selge aksjene sine.      S-      Når det gjelder de sosialistiskeforholdene ble det stor arbeidsledighet disse årene. Land som Japan fikk ikkesolgt sine varer som bomull for eksempel, og det åpnet for idelogien ommilitære krefter som kunne ta over makt gjennom våpen. P-      Politiske forholdet var at mange bleveldig opptatt av fascisme og nazisme og de tenkte på en leder som kunne førede ut av krisen. New Deal ble også opprettet for å stabilisere USA.

Det bleblant annet innført rett til å kunne ha arbeidsledighetstrygd fra staten. Dettevar veldig positiv for innbyggerne i USA.  Ø –      De økonomiske forholdene var sværtdårlige.

En rekke europeiske land var definitivt avhengig av lån spesielt fraUSA, særlig landet Tyskland, og det alt det økonomiske ble svekket. K-       Kulturelle forholde var for eksempel at U-land ikke fikk solgt sinevarer. Kaffeprisene blant annet sank kraftig, spesielt i landet Brasil.  Produksjonen økte, og prisene falt.

 T –       Teknologiske forholdet var at land innførte vernetoll(proteksjonismen).Da New Deal politikken kom åpnet det veier for å bygging av veier og bygningerog industri. New Deal poltikken kom da Roosevelt ble president for USA.

 Vi kan dermed se at det var ingendirekte følge av de strenge kravene i Versailles- traktaten som gjør det atblir til en årsak til 2. verdenskrig. Men Versailles traktaten gjorde veien tilmakt enklere for nazistene og Hitler, og som åpnet veien for 2.verdenskrig.